สิ่งที่ขาดแคลน

»อุปกรณ์ทางการแพทย์ »อาคารที่พักญาติ »เฟอร์นิเจอห้องพิเศษ »การต่อเติมอาคาร » รั้วคอนกรีต »โรงจอดรถ

รายละเอียด »

การต่อเติมอาคารเดิม
มูลค่า........บาท

Wheel chair
มูลค่า15,000บาท

อาคารที่พักญาติ
มูลค่า 1 ล้านบาท

โรงจอดรถมอเตอร์ไซ่ค์
มูลค่า 5 แสนบาท

เตียงคนไข้แบบหมุน
มูลค่า 30,000 บาท

ร่วมบริจาค

เงินสดหรือสิ่งของ / กองผ้าป่า / โอนเงินผ่านธนาคาร /Internet banking / Mobile banking / QR payment)

รายละเอียด

ทำเนียบผู้บริจาค

ผู้บริจาคเมื่อแรกเริ่มสร้างโรงพยาบาล / ผู้บริจาคผ่านธนาคาร / ผู้บริจาคสิ่งของที่โรงพยาบาล

รายละเอียด »


e-Donation บริจาคผ่าน QR Code ลดหย่อนภาษีได้

กรมสรรพากรพัฒนาระบบ e-Donation เป็นระบบซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลการบริจาคเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร QR Code ข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ e-Donation ซึ่งตู้รับบริจาคเงินที่ติดเครื่องหมาย QR Code ไม่ว่าผู้เสียภาษีจะบริจาคเงินไปกี่ครั้งก็ตาม และไม่ว่าจะครั้งละ 10 บาท 20 บาท 100 บาท หรือมากกว่านั้น การจัดเก็บข้อมูลการบริจาคเงินทั้งหมดในระยะเวลา 1 ปี จะถูกบันทึกอยู่ในระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร และสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด ซึ่งดีกว่าการบริจาคเงินให้วัดหรือโรงเรียน โดยใช้เงินสดหยอดตู้รับบริจาคเงินแบบเดิม เช่น ทำบุญโลงศพ สร้างหลังคาโบสถ์ ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ผู้เสียภาษีไม่ได้รับสิทธิหักลดหย่อนภาษีได้,

Generic placeholder image

Generic placeholder image

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ของระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 
๑. สาหรับผู้บริจาค ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค เนื่องจากมีข้อมูลปรากฏบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
 - ไม่ถูกเจ้าหน้าที่ขอหลักฐานการบริจาคเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี
 - ได้รับการพิจารณาคืนเงินภาษีรวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรอการตรวจสอบใบอนุโมทนาบัตร
๒. สาหรับหน่วยรับบริจาค
 - มีความสะดวก เนื่องจากสามารถเลือกพิมพ์ใบรับเงินการบริจาคออกจากระบบได้ทันที (กรณีผู้บริจาคร้องขอ)
 - สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค
 - ช่วยให้วัด ซึ่งมีหน้าที่จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส่งสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการจัดทา บัญชีมากยิ่งขึ้น
 - ลดภาระในการออกใบแทนใบอนุโมทนาบัตรฉบับใหม่ (กรณีฉบับเดิมสูญหาย)
๓. สาหรับกรมสรรพากร
 - ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Content

QR Paymentชื่อบัญชี : โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
เลขบัญชี : 425-003433-2
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีศรีสะเกษ